Ring nåVilkår

Vilkår for 820 90 009

Vilkår for bruk av Barnerettstelefonen

Prisinformasjon

  • Tjenesten koster kr. 26,- pr minutt fra du har fått svar +  en liten oppkoblingsavgift – Prisinformasjon gis på svarer når du ringer før noen kostnader løper. Får du ikke svar, telefonsvarer eller står i kø så koster ikke det noe.
  • Du får ingen faktura fra tjenesten direkte. Kostnadene vil vises på din telefonregning. Du er selv ansvarlig for å begrense den tiden du bruker og at du har dekning for å pådra deg utgiftene.
  • Barnerettstelefonen er billigere enn vanlige advokattimer. Du betaler bare for de minuttene du snakker, mens en reservert time faktureres med minimum 30 minutter. En samtale på 18 minutter koster ved å ringe 820 90 009 kr. 468,-  mens en advokattime avtalt på forhånd faktureres med minimum kr. 937,50,- (1.875,-/2.) I tillegg er 820 90 009 tilgjengelig en del på kvelder og i helger i tillegg til på dagtid.

Tjenestetilbudet

  • Barnerettstelefonen tilbyr rådgivning fra advokat Christian Wulff Hansen som har 13 års erfaring med saker etter barneloven i de fleste domstolene (og mange av Fylkesnemndene) i Norge.
  • Rådene du kan forvente å få svar på vil gjelde fast bosted, samvær og foreldreansvar etter barneloven. Vennligst ikke be om råd om barnebidrag og andre økonomiske støtteordninger.
  • Advokat Wulff Hansen har også erfaring med barnevernsaker i Fylkesnemnda og i domstolene.

Habilitet og andre forutsetninger

  • Advokat Wulff Hansen vil ikke rådgi motparter i saker som er aktive. Du må derfor oppgi navn på begge partene slik at dette kan avklares innledningsvis. Vet du at Advokat Wulff Hansen representerer din motpart ber vi deg om ikke å ringe.

Tilgjengelighet

  • Siden det bare er advokat Christian Wulff Hansen som betjener telefonen vil tilgjengeligheten være noe begrenset. Hvis advokaten er i retten, i møter eller andre samtaler vil du få opptatt, men kan ringe igjen. Meningen med tjenesten er både at du får en billigere telefon å ringe på dagtid, men at du også kan ringe på kvelder og i helger. Du betaler bare når du får snakke med advokaten.

Eksisterende klienter

  • Eksisterende klienter er velkommen til å benytte seg av tjenesten da det bla. gir billigere timespris og bedre tilgjengelighet. Har du derimot krav på fri rettshjelp vil denne tjenesten være dyrere og du vil være bedre tjent med å avtale vanlig telefonkontakt på 751 75 800, møte eller epost-kontakt.